Regulamin płatności Online

Słowniczek pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży warsztatów (kursów) fotografiii cyfrowej za pośrednictwem strony internetowej.

Firma – organizator warsztatów fotografii cyfrowej jest WebVision AFR Rafał Cichoń, z siedzibą w Poznaniu 60-551, ul. A. Szamarzewskiego 31/19, NIP 8862436805,  REGON 364227138

Warsztaty – warsztaty (kurs) fotografii cyfrowej odbywają się w wyznaczonych przez firmę terminach oraz miejscach na terenie miasta Poznań o których kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.

Strona internetowa – strona internetowa www.warsztatyfotograficznepoznan.pl

Basic, Standard, Exclusive – kursy (warsztaty) fotograficzne przedstawione w ofercie WebVision AFR, dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

Regulamin

1. Sprzedaż Warsztatów (kursów) fotografii cyfrowej prowadzi Firma.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Warsztatów:

  • Zarejestrowania się na stronie internetowej www.warsztatyfotograficznepoznan.pl  poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.

3.  Przed skorzystaniem z procesu zakupu Warsztatów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulamin.  Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.

4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.

5. Firma WebVision AFR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

7. Ceny Warsztatów zawierają podatek VAT.

8. Zakupione Warsztaty zostaną przypisane na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.

9. Warunkiem przypisania Warsztatów na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.

10. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji obiektu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@kursfotografiipoznan.pl, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie przygotowana i wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego oraz pocztą tradycyjną jeżeli Kupujący wskaże adres do wysyłki.

11. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Warsztaty w cenach podanych na stronie internetowej www.warsztatyfotograficznepoznan.pl

12. Firma WebVision AFR  zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

13. Firma WebVision AFR nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

14. Warsztaty nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

15. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy WebVision AFR. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kursfotografiipoznan.pl

16. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu Warsztatów,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.

17. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

18. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

19. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę WebVision AFR danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Warsztatów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Firmę.

20. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

21. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail biuro@kursfotografiipoznan.pl

22. Kupujący ma prawo zrezygnować z Warsztatów przesyłając informacje drogą elektroniczną na adres biuro@kursfotografiipoznan.pl

23. Zgłoszenie rezygnacji powinno zawierać:

  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu Warsztatów,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.

24. Kupujący ma prawo zrezygnować z Warsztatów nie ponosząc żadnych opłat jeżeli rezygnacja zostanie przesłana na min. 5 dni przed rozpoczęciem Warsztatów.

25. Rezygnacja przesłana na 4 – 1 dni przed rozpoczęciem Warsztatów skutkuje obciążeniem Kupującego częścią kosztów wynajmu sali szkoleniowej podzielonej przez  liczbę uczestników biorących udział w Warsztatach. Jeżeli rezygnacja wpłynie w dzień odbywających się Warsztatów to Kupujący zostanie obciążony częścią kosztów wynajmu sali szkoleniowej podzielonej przez  liczbę uczestników biorących udział w Warsztatach oraz kosztami związanymi z wydrukiem przygotowanych materiałów szkoleniowych w wysokości 50 zł brutto.

26. Firma świadczy usługi sprzedaży Warsztatów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

27. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.warsztatyfotograficznepoznan.pl   w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

28. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie  www.warsztatyfotograficznepoznan.pl. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

29. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.warsztatyfotograficznepoznan.pl

Call Now